Allmänna villkor

V.2024.1
​​​​​​​
Dessa allmänna villkor ersätter alla våra tidigare allmänna villkor och gäller för samtliga uppdragsavtal som är tecknade med oss. Vi förbehåller sig rätten att ändra allmänna villkoren. Den senaste och gällande versionen finns alltid på vår hemsida. Villkor i uppdragsavtalet har företräde framför dessa allmänna villkor.

1. Vi åtar oss att för kundens räkning utföra avtalade tjänster enligt gällande lagar och föreskrifter samt enligt SRFs branschstandards. Vi förbinder oss att teckna en ansvarsförsäkring anpassad till vår verksamhet.

2. Vi har tystnadsplikt och iakttar kundsekretess enligt sekretessavtal. Detta innebär att information om uppdraget inte kan föras vidare utan godkännande från dig som kund om inte annat följer av lag. För att vi ska kunna utföra uppdraget kommer vi att anlita underleverantörer, vi specificerar dessa i bilagt personuppgiftsbiträdesavtal. Tystnadsplikten gäller samtliga parter vi delar uppdragsinformation med.

3. Kunden har ett självständigt ansvar för sitt företags redovisning och deklaration, det gäller även i de fall vårt biträde är långtgående. Kunden ska i god tid lämna fullständiga och korrekta uppgifter och är medveten om att resultatet av vårt arbete baserar sig på dessa uppgifter. Vi ansvarar således inte för fel, förseningar, eller ökade kostnader som uppkommit på grund av bristfällig eller felaktig information. Kunden ansvarar också för att omgående informera oss om ändrade ägarförhållanden eller andra händelser som väsentligt påverkar uppdraget.

4. För digitala tjänster kan särskilda villkor gälla. De godkänns vid inloggning i eller beställning av respektive tjänst.

5. Om Uppdraget avser rådgivning som innebär att en skatteförmån uppnås genom ett gränsöverskridande arrangemang, får Uppdragsgivaren lämna information till annan rådgivare, Skatteverket eller utländsk skattemyndighet om hur en skatteförmån kan uppnås genom det arrangemanget. Uppdragsgivaren är skyldig att informera Uppdragstagaren om en annan rådgivare har fått tillgång till innehållet i sådan rådgivning samt att, med undantag för Skatteverket eller en utländsk skattemyndighet, informera samtliga personer som fått tillgång till innehållet i rådgivningen att de inte får förlita sig på det utan att först ha inhämtat Uppdragstagarens skriftliga godkännande.

6. Vi har under avtalstiden rätt att erhålla ersättning för nedlagt arbete, licenser, utlägg, resekostnader mm. Betalningsvillkor 15 dagar. Dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Fakturaavgift tas ut på pappersfakturor. Påminnelse- och inkassokostnader tillkommer vid försenad betalning.

7. Priserna i uppdragsavtalet justeras normalt årligen. Moms tillkommer på angivna priser.

8. Uppsägningstiden är 2 månader för båda parter. Uppsägning skall ske skriftligt. Om någon av parterna väsentligt försummar sina förpliktelser har den andra parten rätt att omedelbart säga upp uppdragsavtalet. Detsamma gäller om någon av parterna agerar oetiskt eller på ett kränkande sätt, kommer på obestånd eller om det föreligger överhängande risk att någon av parterna kommer på obestånd eller att en jävssituation uppkommer.

9. Vi ansvarar för skada som kunden lidit endast om skadan vållats av oss genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till det högsta av 2 x avtalat arvode (för uppdrag som löpt under längre tid än 12 månader ska avtalat arvode för uppdraget utgöras av det genomsnittliga årsarvodet) eller 10 x det prisbasbelopp som gällde när uppdragsavtalet träffades. Vid beräkning av skada utges ej ersättning för indirekta kostnader som utebliven vinst, omsättningsminskning, uteblivet affärsavtal, förlust avseende goodwill, egen nedlagd tid eller liknande; ej heller utges ersättning för ersättningsanspråk som kunden kan drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man. Ersättning för anlitande av annan konsult ersätts endast efter uttryckligt godkännande av oss. Kunden ska skriftligen anmäla skada och inkomma med skadeståndskrav inom 6 månader från det att skadan upptäckts eller borde kunna upptäckas. Kunden har inte rätt att göra skada gällande senare än fem år från uppdragets utförande.

10. För att kunna fullgöra avtalet behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra våra åtaganden enligt uppdragsavtalet, för att informera om nyheter, erbjudanden samt i marknadsföringssyfte och för statistiska skäl. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter samt dina rättigheter som registrerad hänvisar vi till vår dataskyddspolicy som finns publicerad på vår hemsida. Vi är personuppgiftsbiträde i alla våra ekonomitjänster. Godkännande av dessa allmänna villkor innebär även godkännande av bilagt personuppgiftsbiträdesavtal. Vi bevarar uppdragsdokumentationen i 5 år efter avslutat uppdrag.

11. Vi är enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) skyldiga att identifiera kundens företrädare och verkliga huvudmän, bedöma dess affärs- och riskprofil och i vissa fall undersöka varifrån kundens ekonomiska medel kommer. Vi är också i förekommande fall skyldiga att rapportera misstankar om lagbrott till Polismyndigheten.

12. Elektronisk överföring av information mellan parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller andra fel. Parterna samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess, accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation.

13. Om våra möjligheter att fullgöra skyldigheter förhindras eller väsentligen försvåras på grund av omständigheter utom vår kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, epidemi, strömavbrott, brand och strejk ska vi vara befriade från att fullgöra våra skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse.

14. Tvist med anledning av tillämpning eller tolkning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol, varvid svensk lag skall tillämpas.