Revision​​​​​​​

Söker du kompetent revision som ger dig trygghet?

Revision handlar i mångt och mycket om att ge trovärdighet till ett bolags finansiella information. En väl utförd revision intygar att denna information är korrekt.

Revision skapar trygghet för dig och ditt företag. Den ger trovärdighet för leverantörer, kreditgivare, myndigheter och kunder.

En revision hos Lots Ekonomi ger dig inte bara trovärdighet, utan även bra kontroll över dina affärer och möjlighet att tidigt upptäcka och åtgärda brister i verksamheten.

Ambitionen är att vår revision skall ge dig det underlag och den trygghet du behöver för att kunna utveckla ditt företag och ta det till nästa nivå.

Tjänster inom revision

Granskning av årsredovisning

Granskning av företagets årsredovisning är huvuduppgiften inom revision. Revisorns uppgift här är att granska bolagets räkenskaper så att han eller hon med ”hög men inte absolut” säkerhet kan uttala sig om att årsredovisningen är korrekt.
Man brukar säga att en omdömesgill läsare av årsredovisningen inte ska fatta ett felaktigt beslut med ledning av årsredovisningen.
​​​​​​​
Revisorn ska också granska styrelsens förvaltning. Detta innebär framförallt att kontrollera att styrelsen inte missbrukar sin ställning samt att bolaget betalar sina skatter och avgifter till rätt belopp i rätt tid.